Besin alerjileri son yıllarda büyük artış göstermiştir.
Soğuk algınlığının etkeni nedir?
Çocuğum niçin öksürüyor? Astım mı? Sinüzit mi? Bronşit mi? Zatürre mi?
0242 228 48 45

Şartlar ve Koşullar

Prof. Dr. Ayşen Bingöl
E-POSTA ABONELİĞİ KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Prof. Dr. Ayşen Bingöl (“Şirket”), sahibi olduğu “https://www.aysenbingol.com/” adresli web sayfası üzerinden e-posta aboneliği için yaptığınız başvuru kapsamında tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususunaönem vermektedir.
Şirket, e-posta aboneliği talebiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;
E-posta adresi,
Formun gönderildiği tarih ve saat bilgisi.
Şirket, e-posta aboneliği talebinizle temin edilen kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;
E- posta aboneliği talebinizle temin edilen bilgilerde yer alan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.
Toplanan kişisel veriler Şirket sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.
Şirket, e-posta aboneliği talebinizle temin edilen kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Onayınız doğrultusunda tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesi.
Şirket, e-posta aboneliği talebinizle temin edilen kişisel verileri açık rızanıza dayanarak işlemektedir.
Şirket, e-posta aboneliği talebinizle temin edilen kişisel veriler, Şirket sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılabilecek ve Şirketin hissedarları ile paylaşılabilecektir.
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirkete başvurma hakkınız bulunmaktadır:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “Arapsuyu Mahallesi Atatürk Blv. Gökay Plaza No:23/A K:3 D:9 Konyaaltı/Antalya” adresine bizzat elden Prof. Dr. Ayşen Bingöl’ye iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya cocukalerji@hotmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Merhaba!

WhatsApp'tan sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birine tıklayın veya bize info@aysenbingol.com adresinden bir e-posta gönderin.

Uzman Asistan Reyhan Hanım
+905467705070
Merhaba Size nasıl yardımcı olabilirim?
×
Size nasıl yardım edebilirim?